Aký význam má smernica ErP pre priemyselné vykurovacie systémy? 

Smernica ErP je smernica EÚ, ktorú vypracovala Európska komisia. ErP je skratka pre " Energy-related Products " - výrobky súvisiace s energiou. Cieľom tejto smernice je zlepšiť environmentálne vlastnosti rôznych výrobkov v celej Európe stanovením minimálnych požiadaviek na environmentálne vhodný dizajn počas výroby, používania a likvidácie. Je známa aj ako smernica 2009/125/ES o ekodizajne.

Čo je smernica ErP?

Smernica ErP má svoj pôvod v smernici EuP z roku 2005, ktorá sa však týkala len energeticky náročných výrobkov, ako sú počítače alebo chladničky. Neskôr sa z nej stala smernica Er, ktorá zahŕňala napríklad aj okná alebo pneumatiky. Myšlienkou smernice EÚ bolo vytvoriť diferencovaný systém hodnotenia pre rôzne skupiny výrobkov. Environmentálny význam výrobkov sa skladá zo spotreby materiálov, energie a vody, ako aj emisií znečisťujúcich látok. V prípade domácich spotrebičov bolo v rámci toho vytvorené energetické označovanie v jednotlivých triedach. Dnes nájdeme na pútavých farebných nálepkách zaradenie spotrebiča do tried A+, A, B, C atď. Z povinnosti označovania prostredníctvom nálepiek sú vyňaté len spotrebiče na komerčné a priemyselné použitie. Predpokladá sa totiž, že nákup takýchto výrobkov sa vždy uskutočňuje na základe predchádzajúcej konzultácie alebo špecializovaného nákupu. Napriek tomu musia výrobcovia otvorene a transparentne informovať o hodnotách účinnosti každého výrobku. Táto povinnosť jednotného označovania vytvára transparentnú porovnateľnosť spotreby energie. Výsledky ErP, ktoré sa musia uvádzať na štítkoch, sú teda energetické účinnosti, ktoré možno vypočítať z rôznych parametrov a limitných hodnôt emisií. Spotrebiče, ktoré nespĺňajú minimálne hodnoty účinnosti podľa smernice ErP, sa už nesmú predávať.

Aký je systém hodnotenia pre vykurovacie systémy?

Jednotlivé skupiny výrobkov sú zhrnuté v takzvaných LOT-och. LOT 20 a 21 tvoria skupiny žiaričov pre domácnosť a komerčné priestory. Približne každé tri roky Európska komisia skúma vývoj jednotlivých systémov v skupinách LOT a posudzuje, či sú platné limitné hodnoty stále aktuálne. Ak komisia dospeje k záveru, že napríklad výrobca by mohol so svojou technológiou dosiahnuť prísnejšie hodnoty, smernica sa upraví v zmysle lepšej environmentálnej kompatibility, t. j. limitné hodnoty sa sprísnia. Hodnotenie sa zameriava na energetickú účinnosť a emisie znečisťujúcich látok počas prevádzky.

V smernici ErP z roku 2018 je uvedený jednotný parameter pre energetickú účinnosť priemyselných vykurovacích systémov: ročný faktor využitia alebo tiež nazývaný sezónna energetická účinnosť. Zohľadnenie účinnosti pri čiastočnom a plnom zaťažení, ktoré zodpovedá zohľadneniu priemernej vykurovacej sezóny, je tiež jedným z hlavných prvkov tejto smernice ErP. Komisia zodpovedná za smernicu správne uznala, že vykurovacie systémy pracujú v priemere na 85 % v režime čiastočného zaťaženia, t. j. v prechodných obdobiach, a len približne 15 % sa vyžaduje na prevádzku pri plnom zaťažení [tento pomer sa mimochodom vzťahuje aj na všetky ostatné vykurovacie zariadenia, ako sú kondenzačné kotly atď.]

Okrem toho je slabá regulovateľnosť žiaričov [napr. 1-stupňových] tiež “potrestaná” odpočítaním bodov – napríklad žiariče, ktoré vyžadujú vysokú pomocnú energiu. Účinné elektrické pohony a ventilátory sa tak stávajú nevyhnutnosťou.

Sezónna energetická účinnosť [ƞs[eta]] sa teda skladá z:

  • sezónna účinnosť ƞs,on
  • tepelná účinnosť ƞs,th
  • účinnosť prenosu tepla sálaním ƞs,RF
  • účinnosť pri minimálnom výkone ƞmin
  • účinnosť pri menovitom výkone ƞmax

Od tejto hodnoty sa odpočítajú definované korekčné faktory, ako napríklad pomocná elektrická energia.

Aké sú minimálne požiadavky na priemyselné vykurovacie systémy?

Priemyselné vykurovacie systémy s plynovými infračervenými žiaričmi sú v porovnaní s inými vykurovacími systémami energeticky veľmi úsporné a emitujú nízke množstvo CO2 a NOₓ. S modulovanou reguláciou a dobrými vyžarovacími faktormi môžu infračervené žiariče dosahovať hodnoty výrazne prevyšujúce minimálne požiadavky. Napríklad plne modulované tmavé žiariče dnes dosahujú sezónnu účinnosť až 99 % a emisie NOₓ okolo 60 mg/kWh. Minimálne požiadavky na sezónnu účinnosť sú 74 % a 200 mg/kWh NOₓ.

Pre skupinu infračervených sálavých žiaričov je minimálna požadovaná účinnosť vyššia, a to 85 %. Aj tu však moderné, plne modulované jednotky dosahujú hodnoty ErP až 98 %. Infračervené sálavé žiariče majú technologickú výhodu aj v spaľovaní a výsledných hodnotách NOₓ. Najúčinnejšie jednotky produkujú len 18 mg/kWh NOₓ.

Minimálne požiadavky smernice ErP pre priemyselné žiariče (infračervené sálavé žiariče a rúrkové žiariče):

  • Emisie NOₓ-: ≤ 200 mg/kWh (Hs)
  • Rúrkové žiariče: ηs ≥ 74 %
  • Infračervený sálavý žiarič: ηs ≥ 85 %

Späť

More Blog Entries

Schwank Industrial Heating & Cooling

V čom sú ventilátory HVLS lepšie ako malé ventilátory?

Ventilátory HVLS zabezpečujú chladenie v lete a cirkuláciu vzduchu v zime: to výrazne šetrí náklady na vykurovanie. Čím je budova…

Revolučný trend: plynové tepelné čerpadlá transformujú priemyselné priestory

Priemyselný sektor neustále hľadá efektívne a ekologické spôsoby vykurovania a chladenia svojich zariadení. Jedným z najnovších prielomov v oblasti účinných…

Ein Dunkelstrahler als Hallenheizung im Maschinenbau.

Aký je najlepší priemyselný vykurovací systém?

Veľké budovy v priemysle, obchode a logistike kladú vzhľadom na svoje rozmery a prevádzkové využitie osobitné požiadavky na vykurovací systém.…

Elektrické tepelné čerpadlá na vykurovanie hál: Aká je ich účinnosť?

Elektrické tepelné čerpadlá môžu byť efektívnou voľbou pre vykurovanie hál, najmä ak sa využívajú obnoviteľné zdroje energie. Najčastejšie využívajú teplo…

Ako môžu kompaktné jednotky zmeniť chladenie, vykurovanie a vetranie?

Technologický pokrok a urbanizácia sveta priniesli nové výzvy v oblasti chladenia, vykurovania a vetrania (HVAC) budov. Snahy o minimalizáciu nákladov…

Aký význam majú propánové tepelné čerpadlá na vykurovanie a chladenie priemyselných hál?

Viete, ako efektívne a ekologicky vykurovať a chladiť priemyselné haly? Ak nie, ste na správnom mieste. V súčasnosti sa kladie…

Ako pomôže vzduchová clona zabrániť stratám tepla a chladu často otvorenými dverami?

Vzduchové clony Vzduchové clony sú zariadenia, ktoré slúžia na oddelenie dvoch rôznych prostredí a zabezpečujú nepretržitý prietok vzduchu medzi nimi.…

V čom spočíva rekuperácia tepla?

Rekuperácia tepla Rekuperácia tepla je proces, pri ktorom sa teplo z odpadného vzduchu prenáša na čerstvý prívod vzduchu, čím sa…

Čo sú vzduchotechnické jednotky (AHU)?

Haly v priemysle, obchode a logistike kladú vzhľadom na svoje rozmery a správanie používateľov osobitné požiadavky na vykurovací systém. Každý,…

Prečo je plná modulácia užitočná pre vykurovacie systémy priemyselných budov?

Podobne ako automobil, aj vykurovací systém priemyselnej budovy spotrebuje najviac energie pri plnom zaťažení. Keďže plný výkon je potrebný len…